توسط کارشناسان پرتو طب سلامت به طور کامل آموزش داده خواهد شد . ضمناً یک برگ دستورالعمل آموزش استفاده از دستگاه و نگهداری نوزاد در حین درمان و نکات مهم درمان برای شما به همراه دستگاه ارسال خواهد شد .

دستگاه های فتوتراپی خانگی تا چه درجه ای از زردی نوزاد را درمان می کنند ؟

دستگاه های فتوتراپی خانگی در مدلهای جدید و مدرن که مرکز پرتو طب سلامت به آنها مجهز است ، قادرند تا مقدار بیلی روبین 20 را در منزل البته با نظر پزشک متخصص درمان نمایند .